Onze dienstverlening

Onze dienstverlening is erop gericht uw risico’s in een bouwopgave te beheersen. BCxN vormt voor u een deskundig, onafhankelijk en inhoudelijk oordeel over alle mogelijke facetten van de verwerving, de totstandkoming en/of het beheer van een huisvestings- of bouwproject. Een en ander ten behoeve van een verantwoorde besluitvorming bij u als opdrachtgever.

Als commissioner hebben wij een uitstekende kennis van techniek en bouwkosten, alsook een brede ervaring met alle voorkomende gebouw- en installatietypen. Wij passen risciomonitoring toe bij verschillende bouworganisatievormen, waaronder traditioneel, Design&Build, PPS en Turn Key projecten en zijn hierbij actief in alle fasen van de bouwopgave.

Review (second opinions)

Een ontwerp- en bouwproces heeft een gefaseerde structuur waarbij elke projectfase wordt afgesloten met bestuurlijke besluitvorming. Als opdrachtgever of andere belanghebbende in de bouwopgave, staat u regelmatig voor de vraag of het resultaat van een bepaalde projectfase beantwoordt aan de gestelde vraag en past binnen de overeengekomen kaders van kwaliteit en kosten. BCxN kan in een dergelijke situatie op één of meerdere peilmomenten een review van het plan uitvoeren en zo feedback geven over de kwaliteit van het werk dat door het ontwerpteam of de uitvoerende partijen geleverd is. Op deze manier wordt u ondersteund bij de besluitvorming rond faseresultaten en investeringen.

Bij onze referenties van de ouderkamers in het Prinses Máxima Centrum te Utrecht en het Alzheimercentrum van het VUmc te Amsterdam kunt u meer lezen hoe wij dit vormgeven.

Referenties

 • Impressie: LIAG Architecten

  Prinses Máxima Centrum

  In Utrecht wordt een nieuw kinderoncologisch ziekenhuis en onderzoeksinstituut ontwikkeld onder de naam Prinses Máxima Centrum.

  Lees Verder

 • VUmc Alzheimercentrum

  VUmc Alzheimercentrum

  In opdracht van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft Bouw Commissioning Nederland het proces voor de ontwikkeling van het Alzheimercentrum in het VUmc te Amsterdam getoetst.

  Lees Verder

Systems Engineering

Om te bewaken dat een gebouw uiteindelijk voldoet aan de door u als opdrachtgever geformuleerde (top)eisen in het Programma van Eisen, hanteert BCxN het principe van Systems Engineering. Bij gebouwen met complexe vraagstellingen en ontwerpspecificaties kan Systems Engineering ook formeel worden ingezet.

Op basis van onze ervaring en expertise kunnen wij een toetsende rol vervullen in het kader van complexe multidisciplinaire projecten waarin Systems Engineering wordt toegepast. 

Value Management

Om te bewaken dat er in een ontwerp niet overbodig budget wordt verspild, kan BCxN voor u het ontwerp toetsen op basis van het principe van Value Management. Bij Value Management wordt een methodische en multidisciplinaire aanpak gehanteerd om de waarde van een investering te analyseren en suggesties te doen om te optimaliseren. Waarde is daarbij gedefinieerd als de verhouding tussen prestatie (functie) en kosten.

BCxN zet de methodiek van Value Management in om voor u te beoordelen of een door een ontwerpteam ontwikkeld ontwerp wat betreft investeringsniveau in balans is met vereiste en behaalde prestaties. Op grond daarvan krijgt u inzicht of de beschikbare middelen effectief worden aangewend.

Review bouwkosten / bouwagent

BCxN heeft eigen kostendeskundigen in dienst (bouwkundig, constructief en installatietechnisch) en kan elementenramingen, directiebegrotingen, investeringsramingen of een levenscycluskostenanalyse adequaat beoordelen op compleetheid en marktconformiteit. Desgewenst kunnen wij een schaduwbegroting opstellen om meer verfijnd de kwaliteit van ingediende begrotingen te beoordelen. Dit geeft u als opdrachtgever, financier of andere belanghebbende houvast of de betreffende ramingen en begrotingen een adequate basis voor besluitvorming zijn.

BCxN kan in projecten waarvoor u de financiering verzorgt of subsidie verstrekt, de rol van bouwagent vervullen. Hiermee borgt u dat onttrekkingen aan het bouwkrediet of subsidiebudget rechtmatig zijn (“waarvoor bedoeld”) en in de pas lopen met de voortgang van de bouw. De bouwagent beoordeelt daartoe voor u het financieringsschema van de aannemer en toetst de voortgangsrapportages van de bouwdirectie.

Bij onze referentie van de ouderkamers in het Prinses Máxima Centrum te Utrecht en het Alzheimercentrum van het VUmc te Amsterdam kunt u meer lezen hoe wij dit vormgeven.

Referenties

 • Impressie: LIAG Architecten

  Prinses Máxima Centrum

  In Utrecht wordt een nieuw kinderoncologisch ziekenhuis en onderzoeksinstituut ontwikkeld onder de naam Prinses Máxima Centrum.

  Lees Verder

 • VUmc Alzheimercentrum

  VUmc Alzheimercentrum

  In opdracht van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft Bouw Commissioning Nederland het proces voor de ontwikkeling van het Alzheimercentrum in het VUmc te Amsterdam getoetst.

  Lees Verder

BIM review

Digitale 3D-bouwinformatiemodellen (BIM) worden in toenemende mate toegepast in de ontwerpfase van een bouwopgave. Daarnaast vormen ze steeds vaker een onderdeel van realisatieovereenkomsten en spelen ze een belangrijke rol in de uitvoeringsfase. Een dergelijk digitaal bouwmodel brengt voor alle betrokkenen in een bouwproces niet alleen kansen, maar ook risico's met zich mee. Als een deskundige partij kan BCxN zich hier een onafhankelijk oordeel over vormen en u als opdrachtgever of andere belanghebbende de juiste managementinformatie verstrekken.

BCxN kan hiertoe voor u een BIM-review uitvoeren, waarin wij het BIM-model technisch-inhoudelijk en juridisch onderzoeken. We controleren of het bouwinformatiemodel kwalitatief goed is (in)gevuld, met ontwerp- en productspecificaties die voldoen aan het programma van eisen en bruikbaar zijn voor de realisatie van het ontwerp. Ook wordt bij een BIM-review het zogenaamde BIM-protocol beoordeeld, zodat de gemaakte procesafspraken doorgelicht kunnen worden.

Een voorbeeld van een BIM

Duurzaamheidscommissioning en -certificering

In het kader van duurzaamheidscertificering volgens LEED of BREEAM-NL is tijdens het ontwerpproces en het bouwtraject prestatieborging van de energie-gerelateerde bouwkundige voorzieningen en installaties in het gebouw vereist. Doel hiervan is dat de energetische potentie van de energiegerelateerde voorzieningen en installaties optimaal worden benut, waarbij de gewenste energiebesparing en het vereiste comfort ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

BCxN kan voor u de commissioning in LEED en BREEAM trajecten verzorgen. Vanuit de rol van commissioningsautoriteit bewaken wij hierbij dat het ontwerp overeenstemt met de eisen die door u als opdrachtgever zijn vastgelegd (PvE) en dat het gebouw ook conform dit ontwerp gebouwd wordt.

BCxN kan behalve het bovenstaande ook de duurzaamheidscertificering in het kader van LEED en BREEAM-NL voor u verzorgen. BCxN levert hiertoe de benodigde expertise in de rol van respectievelijk de LEED AP en de BREEAM Assessor en onderhoudt gedurende het project de contacten met de betrokken instantie (USGBA, DGBC). Wij beoordelen hierbij of de duurzaamheidsprestaties van het gebouw aan de relevante eisen voldoen. Voor bestaande gebouwen kan BCxN een BREEAM-in-use certificering verzorgen, waaruit blijkt dat de gebruikersorganisatie het gebouwbeheer en -gebruik op duurzame wijze heeft ingericht.

Bij onze referenties van Fugro TechCenter te Nootdorp en Hotel Amstelkwartier te Amsterdam kunt u meer lezen hoe wij dit vormgeven:

Referenties

 • Foto: Bouwbedrijf De Vries en Verburg

  Fugro TechCenter

  Met haar nieuwbouwproject in Nootdorp heeft Fugro een efficiënte, duurzame, bedrijfgerichte huisvesting gerealiseerd voor warehousing, werkplaatsen, laboratoria en kantoren.

  Lees Verder

 • Hotel Amstelkwartier

  Hotel Amstelkwartier

  Hotel Amstelkwartier wordt een zeer duurzaam viersterren-plus hotel aan de Amstel, nabij het Amstelstation te Amsterdam.

  Lees Verder

 • Impressie: Architectenbureau Paul de Ruiter

  CSmart trainingscenter en hotelgebouw

  In Almere wordt een nieuw maritiem trainingscentrum ontwikkeld door de Carnival Group, eigenaar van onder meer de Holland America Lijn.

  Lees Verder

Kwaliteitsmanagement in uitvoeringsfase

Bij een niet-traditionele bouwvorm zoals bijvoorbeeld een Design&Build opgave, heeft een aannemer een grotere verantwoordelijkheid dan gebruikelijk. Als opdrachtgever doet u er goed aan om de wijze waarop u de werkzaamheden van D&B team in de uitvoeringsfase volgt, hierop af te passen. Een hierop toegesneden dienst van BCxN is het zogeheten kwaliteitsmanagement.

In tegenstelling tot een traditionele wijze van kwaliteitscontrole voert u als opdrachtgever bij deze methodiek geen volledig (dagelijks) toezicht op de uitvoering van het werk. U laat het bouwproces in plaats daarvan monitoren middels het keuren van (werk)plannen, het uitvoeren van audits en steekproefsgewijze controles. Dit gebeurt door een deskundig en ervaren kwaliteitsteam. Het werk wordt pas bij oplevering door u finaal goedgekeurd. De uitvoerende partijen worden hierdoor –meer dan in een traditioneel proces– zelf verantwoordelijk gemaakt voor de kwaliteit. Deze methodiek zorgt ervoor dat de uitvoerende partijen proactief de kwaliteit gaan aantonen en zodoende zich ook veel meer bewust zijn van het leveren van kwaliteit. Ook krijgt risicobeheersing aan de voorkant meer aandacht, wat de kwaliteit ten goede komt.

BCxN heeft de mensen en de ervaring om deze methodiek succesvol toe te passen en zo risicogericht en steeksproefsgewijs de uitvoering van het werk te volgen. Bij onze referentie van de nieuwbouw van TNW Zuid in Delft kunt u meer lezen hoe wij dit vormgeven.

Referenties

 • Impressie: Ector Hoogstad architecten

  Nieuwbouw TNW Zuid

  Voor de TU Delft wordt een nieuwbouw gerealiseerd met een bruto vloeroppervlakte van circa 30.000 m2 voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

  Lees Verder

Validatie

In bepaalde vastgoedsectoren is de installatiegraad van gebouwen substantieel hoog; te denken aan bijvoorbeeld de OK- en IC-voorzieningen in ziekenhuizen, laboratorium-gebouwen, datacenters en clean-tech gebouwen. Het goed functioneren van de installaties is een succesvoorwaarde voor het bouw- of renovatieproject.

In de ontwerpfase, tijdens de bouw en kort voor oplevering is extra aandacht en expertise nodig om zekerheid te krijgen dat het veelal complexe ontwerp voldoet aan alle functionele en technische eisen die u als opdrachtgever of gebruiker heeft vastgelegd. Ook moet zorgvuldig gevolgd worden of er conform ontwerp wordt gebouwd en of alle installaties daadwerkelijk blijken te functioneren zoals is gespecificeerd. Validatie, oftewel het gestructureerd controleren van het ontwerp en vervolgens testen van de gebouwde installatie, verzekert u van een installatie die aan de gestelde eisen voldoet en naar behoren werkt.

BCxN heeft de mensen en de ervaring om deze methodiek succesvol toe te passen en zo te borgen dat u als opdrachtgever of gebruiker krijgt wat u gevraagd heeft.

Due dilligence

Iedereen kent wel de term 'verborgen gebrek', een fenomeen dat men liever voorkomt dan verhelpt. Indien u als vastgoedeigenaar moet beslissen over het aankopen van bestaand vastgoed, gaat zorgvuldigheid boven alles. In een dergelijke situatie moet u om meerdere redenen inzicht hebben in de technische kwaliteit van het aan te kopen object. Niet alleen biedt u dit ruimte in de onderhandeling over de waarde van het object, maar het geeft u ook inzicht in technische beperkingen, risico's en de hieraan gerelateerde kosten die een gegeven zijn als u eenmaal eigenaar van een pand bent.

Als deskundige expert kan BCxN middels een nulmeting de kwaliteit van bestaand vastgoed gedetailleerd in beeld brengen. Hierbij kan worden gedacht aan brandveiligheid, staat van onderhoud, noodzakelijke vervangingen en aanpasbaarheid. Een dergelijke nulmeting geeft vastgoedpartijen de juiste informatie om verantwoorde strategische keuzes te maken.

Bij leegstand- en herbestemmingsvraagstukken kunnen wij in het bijzonder de potenties van het gebouw in beeld brengen om een dergelijke transformatie te ondergaan. Dit geeft zicht op de beperkingen, maar vooral ook op de mogelijkheden die het pand hiervoor biedt. Verschillende scenario's voor herbestemming kunnen hierbij voor u inzichtelijk worden gemaakt.

Constructief ontwerp (second opinion)

Gebouwen worden, wat betreft gevolgen bij bezwijken, ingedeeld in zogenaamde Consequence Classes (CC, gevolgklassen). Deze indeling is gebaseerd op basis van zowel de gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens als op basis van economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving bij het bezwijken van de hoofddraagconstructie. Indien het gebouw is ingedeeld in de hoogste klasse (CC3), waarbij de gevolgen van bezwijken van de hoofddraagconstructie groot zijn, wordt vanuit de Eurocode 1990 aanbevolen om de uitwerking van het constructief ontwerp door een externe partij te laten toetsen.

BCxN kan vanuit haar ervaring met het ontwerpen van diverse gebouwen binnen gevolgklasse CC3, deze second opinion uitstekend uitvoeren. Door gebruik te maken van een risicoanalyse van het constructief ontwerp, wordt het ontwerp risico-gestuurd getoetst.

De second opinion van het ontwerp kan worden uitgebreid met het uitvoeren van  inspecties tijdens de bouw. Bij de indeling in CC3 hoort namelijk ook de indeling in Inspectie Level 3. Dit houdt in dat tijdens de uitvoering van het project inspecties moeten worden uitgevoerd door een externe partij. BCxN beschikt over constructief onderlegde inspecteurs die deze inspecties kunnen invullen.

BCxN is daarmee uitstekend in staat om zowel de uitwerking van het constructief ontwerp te borgen als de uitvoering daarvan op de bouwplaats.